نتیجه پست مورد نظر شما
مبدا-
مقصد-
موقعيت
ارزش ریالی کالا
نوع پست
تعرفه پست براساس وزن
هزینه بیمه
غیراستاندارد
شناسه الکترونیک
آگهی تحویل
خالص هزینه پست
مالیات
وزن کل
وزن مازاد
تعداد واحد وزن مازاد
هزینه مازاد
مجموع هزینه پست
برای محاسبه هزینه پست محوله خود اطلاعات زیر را پر کنید